head

ล็อกอิน

หมอพื้นบ้านของเรา

หมอพื้นบ้านของไทยเราปัจจุบันมีจำนวนน้อยลงไปทุกที ที่ยังพบอยู่ส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุ บางท่านอายุถึงร้อยปีก็มี หมอพื้นบ้านเหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคอย่างลึกซึ้งโดยได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษเป็นส่วนใหญ่ แม้เราจะมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ มีโรงพยาบาล สถานพยาบาลที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อน หมอพื้นบ้านก็ยังเป็นทางเลือกในการรักษาของอีกหลายคน ซึ่งเราอาจเคยได้ยินหลายคนเล่าว่าไปหาหมอรักษาไม่หายสักทีแต่พอให้หมอยาพื้นบ้านรักษาด้วยสมุนไพรก็หายทันที ประสบการณ์และวิธีการรักษาของหมอพื้นบ้านนับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่ายิ่งของไทย แต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจไม่มีหมอยาพื้นบ้านให้เห็นอีกหากไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสืบต่อมา หมอพื้นบ้านก็อาจเป็นแค่ตำนานของเราเท่านั้นเอง

เป็นที่น่ายินดีที่เรายังมีผู้เห็นความร่อยหรอของแหล่งภูมิปัญญาอันมีค่านี้ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานสำรวจหมอพื้นบ้านและการใช้สมุนไพรตามชุมชนต่างๆ จัดทำโครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ และเพื่อให้คนรุ่นหลังได้นำมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสังคม มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำโดย ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย โดยมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพรร่วมกับหมอยาพื้นบ้าน มีการสำรวจพืชสมุนไพรและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านทั่วทั้ง ๔ ภาคของประเทศไทย เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากท้องที่ต่างๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์และพัฒนาให้เข้ากับสังคมในปัจจุบัน ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการจัดการด้านข้อมูลองค์ความรู้สู่ระบบสากลเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมและคนรุ่นหลังสืบต่อไป

อีกหน่วยงานหนึ่งที่เล็งเห็นความสำคัญของหมอพื้นบ้านคือ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ภญ.รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาดเป็นหัวเรือใหญ่ ดำเนินโครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนขึ้น เพื่อสำรวจและศึกษาประวัติหมอพื้นบ้านและการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้านทางภาคเหนือfooter